geography : la géographie

kiRundi English français
i-bendera / ama-bendera flag(s) drapeau(x)
umu-kuru w'igihugu president le président
igi-hugu / ibi-hugu country le pays
i-hānga / ama-hānga,
i-shānga / amahanga,
ubg-ōko / am-ōko
nation(s) "
in-tāra region(s) région(s)
umu-rwa mu-kuru capital (city) la capitale
igi-sagara / ibi-sagara city, town(s) ville(s)
uru-rimi / ind-rimi language(s) langue(s), langage(s)


amerekero : les directions

kiRundi English français
ubu-raruko, i-kasikazi [Swahili] North le Nord
i-kūsi [Swahili] South le Sud
i-burasirazūba East l'Est
i burēngerazūba West l'Ouest
i-karata map la carte


ahā-ntu : location : le lieu

kiRundi English français
up haut
hepfo down bas
ubu-ryo, uku-ryo right side à droite
ubu-moso left side à gauche
ama-cāmbga
hagati
middle
in the middle
milieu
au milieu
aha, ngaha, hano, ino here ici
aho, ngaho there là, là-bas
ku-bāngikana to be near être près, proche
kure, i-bushi far away loin, lointain